Statut

STATUT FUNDACJI
POLSKA KOALICJA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

 

Postanowienia ogólne


§ 1.
1. Fundacja ustanowiona została przez:
1) stowarzyszenie pod nazwą: STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE CHORYCH NA CHŁONIAKI - "SOWIE OCZY" z siedzibą Warszawie, przy ul. Foksal 3/5, pok. 33, 00-366 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000236363,
2) stowarzyszenie pod nazwą: FEDERACJA STOWARZYSZEŃ "AMAZONKI" z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Piastowskiej 38, 61-556 Poznań, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000027259,
3) stowarzyszenie pod nazwą: OGÓLNOKRAJOWE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ z siedzibą Warszawie, przy ul. Bychowskiej 56, 04-536 Warszawa, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000220575,
4) stowarzyszenie pod nazwą: POLSKIE TOWARZYSTWO STOMIJNE „POL-ILKO”, działające przed zmianą statutu stowarzyszenia pod nazwą POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD CHORYMI ZE STOMIĄ POL – ILKO, z siedzibą Poznaniu, przy ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000076005
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Agnieszkę Kacprzycką-Pisarek w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 61 lok. 215, 01-031 Warszawa, w dniu 11 lutego 2009 roku (Rep. A nr 348 / 2009).
2. Założycielami Fundacji są krajowe organizacje pacjentów onkologicznych zajmujące się pomocą osobom chorującym na nowotwory.
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.


§ 2.
1. Fundacja działa pod nazwą FUNDACJA POLSKA KOALICJA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH.
2. Fundacja ustanowiona została na czas nieoznaczony.


§ 3.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu i innych właściwych aktów prawnych.


§ 4.
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.


§ 5.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może powierzać zagranicznym osobom fizycznym i prawnym reprezentowanie jej interesów za granicą.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w dowolnych językach obcych.


§ 6.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację jedynie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności związanej z realizacją jej celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków organów Fundacji.
2. Fundacja może współpracować i przystępować do spółek, fundacji oraz innych organizacji działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Fundacja może posługiwać się pieczęcią i znakiem graficznym ustalonym przez Zarząd Fundacji.
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele, zasady i formy działania Fundacji


§ 7.
Celami Fundacji są:
a) wszechstronne wspieranie i współpraca z organizacjami pacjentów onkologicznych lub hematologicznych;
b) kreowanie wspólnej polityki zdrowotnej;
c) reprezentacja organizacji członkowskich w kontaktach z instytucjami publicznymi;
d) ochrona zdrowia pacjentów onkologicznych lub hematologicznych oraz ich rehabilitacja;
e) wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w celu wzmocnienia organizacji pacjentów onkologicznych i hematologicznych na poziomie krajowym i europejskim;
f) działalność oświatowa w zakresie chorób onkologicznych i hematologicznych.


§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę w zakresie opracowywania i realizacji wspólnych projektów mających na celu poprawę zdrowia i jakości życia pacjentów chorych na nowotwory;
2. przedstawianie stanowiska i potrzeb pacjentów chorych na nowotwory przed instytucjami publicznymi;
3. umożliwianie organizacjom pacjentów chorych na nowotwory wymianę informacji i poglądów w dziedzinie polityki zdrowotnej;
4. wymianę doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w celu wzmocnienia znaczenia organizacji pacjentów chorych na nowotwory w Polsce i w Europie;
5. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych pochodzących od instytucji osób prywatnych z kraju i zagranicy;
6. monitorowanie rynku światowego w zakresie najnowszych metod leczenia chorób onkologicznych;
7. współpracę z ośrodkami zwalczania chorób onkologicznych na terenie Rzeczypospolitej i za granicą;
8. działalność edukacyjną i wydawniczą, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, spotkań oraz imprez;
9. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organami Unii Europejskiej i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
10. podejmowanie działań na rzecz pacjentów onkologicznych lub hematologicznych;
11. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12. działania na rzecz praw pacjenta;
13. działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
14. inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.

 


§ 9.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
2) 58.11.Z Wydawanie książek;
3) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
4) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
5) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
6) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
7) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
8) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
9) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
10) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
11) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
12) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
13) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uzyskania stosownego zezwolenia, koncesji, bądź spełnienia innych dodatkowych warunków rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Fundację nastąpi po uzyskaniu zezwolenia, koncesji lub spełnieniu odpowiednich dodatkowych warunków.
3. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie w zakresie następujących zadań publicznych:
1) ochrony i promocji zdrowia;
2) działalności charytatywnej;
3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
4) pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób;
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonym zwolnieniem z prac;
6) nauki, edukacji, oświaty i wydawnictw;
7) upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku;
8) upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
9) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
10) promocji i organizacji wolontariatu.
4. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
5. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 10.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji


§ 11.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 4.000 zł (cztery tysiące złotych) z czego 1.000 zł (tysiąc złotych) przeznaczone na działalność gospodarczą, a także inne fundusze i mienie nabyte przez Fundację w toku działania.


§ 12.
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji, subwencji, grantów oraz sponsoringu,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku Fundacji,
5) działalności gospodarczej.
2. Źródłami powstania majątku Fundacji mogą być ponadto, dochody z operacji finansowych, przekazywane przez osoby fizyczne odpisy podatku dochodowego, nawiązki orzekane przez sądy karne, inne wpłaty dokonywane na rachunek Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Dochód osiągany przez Fundację w całości jest przeznaczany na realizacje jej celów statutowych.


§ 13.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub dawców.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


§ 14.
W Fundacji zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji


§ 15.
Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji


§ 16.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji może liczyć od 4 do 7 członków powoływanych na 5-letnią kadencję.
3. W skład Rady Fundacji wchodzą przedstawiciele Fundatorów. Do Rady Fundacji mogą również zostać powołani przedstawiciele organizacji, których działalnością statutową jest podejmowanie działań na rzecz pacjentów onkologicznych lub hematologicznych.
4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są w następujący sposób:
a) każdy z Fundatorów ma prawo powołania jednego członka Rady Fundacji;
b) Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów może powołać osobę, o której mowa w ust. 3 zd. 2 powyżej;
c) ilość stanowisk obsadzonych zgodnie z lit. b powyżej nie może być większa niż ilość członków Rady Fundacji powołanych przez Fundatorów zgodnie z lit. a powyżej;
5. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy w drodze uchwały.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) śmierci członka Rady.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji. Przedstawiciele Fundatorów nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
8. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
9. W razie ziszczenia się którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 8 lit. a lub b powyżej, Rada Fundacji większością 3/4 (trzech czwartych) głosów niezwłocznie stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Rady, przy czym w głosowaniu nie bierze udziału osoba, której uchwała dotyczy. W miejsce odwołanej osoby, do końca jej kadencji, powołuje się niezwłocznie innego przedstawiciela tej samej organizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 powyżej.
10. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz i przewodniczy posiedzeniom Rady.


§ 17.
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Uchwały zapadają na posiedzeniach jeżeli jest obecne co najmniej 3/4 (trzy czwarte) członków Rady Fundacji, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Z przebiegu posiedzenia Rady Fundacji sporządza się protokół, który podpisują obecni członkowie Rady.
3. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący lub Zarząd Fundacji w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.
4. Głosowanie w trybie pisemnym odbywa się poprzez podpisanie i przesłanie treści uchwały o jednakowym brzmieniu do siedziby Fundacji przez każdego członka Rady Fundacji. Uchwała jest podjęta z chwilą odebrania głosów od wszystkich członków Rady. Z głosowania w trybie pisemnym sporządza się protokół, który podpisuje Zarząd Fundacji bądź osoba upoważniona.


§ 18.
Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniu co najmniej raz do roku w celu rozpatrzenia spraw, o których mowa w § 19 lit. d poniżej.


§ 19.
Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c) powoływanie i odwoływanie Prezesa i Wiceprezesów Zarządu Fundacji oraz pozostałych członków Zarządu Fundacji,
d) ocena pracy Zarządu Fundacji, zatwierdzanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium,
e) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,
f) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, zgodnie z postanowieniami § 25 poniżej.
g) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, zgodnie z postanowieniami § 26 – § 30 poniżej.


§ 20.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji


§ 21.
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa oraz od 1 do 4 Wiceprezesów, powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy w drodze uchwały.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
b) śmierci członka Zarządu,
c) ziszczenia się jednej z okoliczności wskazanej w ust. 4 powyżej,
d) nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok poprzedni najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Rady Fundacji zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.
6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez Radę Fundacji większością 3/4 (trzech czwartych) głosów członków Rady Fundacji.
7. Zarząd Fundacji jest wynagradzany z dochodów Fundacji. Wysokość wynagrodzenia ustala Rada Fundacji.


§ 22.
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu może zostać uregulowany w Regulaminie Zarządu Fundacji.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
3. Uchwały zapadają na posiedzeniach jeżeli obecnych jest co najmniej 2/3 (dwie trzecie) wszystkich członków Zarządu, a wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.
4. Głosowanie w trybie pisemnym odbywa się poprzez podpisanie i przesłanie treści uchwały o jednakowym brzmieniu do siedziby Fundacji przez każdego członka Zarządu Fundacji. Uchwała jest podjęta z chwilą odebrania głosów od wszystkich członków Zarządu. Z głosowania w trybie pisemnym sporządza się protokół, który podpisuje Zarząd Fundacji bądź osoba upoważniona.
5. Regulamin Zarządu może określać szczegółowe zasady dotyczące zwoływania i przebiegu posiedzeń oraz głosowania pisemnego.


§ 23.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) powoływanie doradców merytorycznych,
h) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
i) występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany statutu Fundacji, zgodnie z postanowieniami § 25 poniżej,
j) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji,
k) ustalenie regulaminu Zarządu Fundacji,
l) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji,
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
4. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji


§ 24.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

Zmiana statutu


§ 25.
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów, na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Zmiany statutu Fundacji mogą dotyczyć również celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
3. Rada Fundacji może upoważnić Zarząd Fundacji do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Fundacji.

Połączenie z inną fundacją


§ 26.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.


§ 27.
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym decyzja w sprawie połączenia musi zapaść w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji


§ 28.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.


§ 29.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji


§ 30.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych do Fundacji celach.

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners