Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ONKOFUNDUSZ.PL

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej: „Polityką Prywatności”) określa zasady ochrony prywatności, tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników (zwanych dalej: „Użytkownikami”) portalu dostępnego pod adresem elektronicznym https://www.onkofundusz.pl (zwanego dalej: „Portalem”), oraz określa mechanizm plików Cookies używanych w Portalu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) jest Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ciołka 10/112, 01-402 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych
  i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000333981, NIP: 5252459491, REGON: 141943761 (zwana dalej: „Administratorem”).
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
 1. drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Administratora (ul. Miedziana 3A/3, 00-814 Warszawa);
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@onkofundusz.pl.
 1. Administrator jest właścicielem Portalu.
 2. Użytkownikami są osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Portalu, określonych w Regulaminie Portalu (zwanego dalej: „Regulaminem”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 

§ 2

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w związku ze świadczeniem za pośrednictwem Portalu usług, o których mowa w Regulaminie Portalu onkofundusz.pl, tj. udostępnieniem możliwości przeprowadzenia Zbiórki za pośrednictwem Portalu na wybrany Cel, oraz wpłacania Darowizn w ramach Zbiórki.
 2. Zakres zbieranych danych osobowych różni się w zależności od usługi, z którą związane jest zbieranie danych, i obejmuje odpowiednio:
 1. w przypadku przeprowadzenia Zbiórki – dane osobowe Podopiecznego, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, wizerunek jak również wybrane dane osobowe w postaci danych dotyczących zdrowia, tj. wskazujących na chorobę onkologiczną Podopiecznego;
 2. w przypadku wpłacania Darowizn w ramach Zbiórki – dane osobowe Darczyńcy, tj. imię, nazwisko, adres, numer rachunku i adres e-mail, w zależności od wybranej metody płatności Darowizny i danych przekazywanych przez bank Darczyńcy;
 3. w przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Portalu – imię, nazwisko i adres
  e-mail.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Portalu.

 

§ 3

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:

 1. umożliwienia Użytkownikom korzystania z Portalu, przez co należy rozumieć przeprowadzenie Zbiórki za pośrednictwem Portalu na wybrany Cel oraz wpłacania Darowizn w ramach Zbiórki;
 2. zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom
  i nadużyciom;
 3. wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;
 4. statystycznym i archiwizacyjnym;
 5. dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub statutowej.

 

§ 4

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

 1. w odniesieniu do wszystkich danych osobowych Podopiecznego oraz Darczyńcy, o których mowa w § 2 ust. 2 Polityki Prywatności, z wyłączeniem danych wrażliwych i wizerunku, jak również w odniesieniu do danych przekazanych w formularzu kontaktowym w Portalu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. w odniesieniu do danych wrażliwych Podopiecznego, o których mowa w § 2 ust. 2 Polityki Prywatności – art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach; 
 3. w odniesieniu do wizerunku Podopiecznego, o którym mowa w § 2 ust. 2 Polityki Prywatności – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 4. w odniesieniu do pozostałych przypadków przetwarzania danych Użytkowników,
  o których mowa w § 3 Polityki Prywatności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 

§ 5

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Administratora, tj. pod adresem: ul. Miedziana 3A/3, 00-814 Warszawa.
 2. Użytkownicy mają uprawnienia do:
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. wglądu do swoich danych osobowych;
 3. żądania poprawiania swoich danych osobowych, jeżeli dane te są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
 4. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 5. żądania usunięcia danych osobowych;
 6. żądania wydania kopii danych osobowych;
 7. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych,
  o ile będzie to technicznie możliwe;
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  1. Realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownicy mogą dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:
 1. osobiście w siedzibie Administratora (ul. Miedziana 3A/3, 00-814 Warszawa);
 2. drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Administratora;
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@onkofundusz.pl.
  1. Administrator ma prawo do odmowy usunięcia danych Użytkowników, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 6

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
  1. Użytkownicy wyrazili na to zgodę;
  2. jest to konieczne w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Portalu;
  3. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
  4. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:
  1. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub statutową;
  2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Portalu;
  3. pracownikom i współpracownikom.

 

§ 7

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Użytkowników, tj. przez okres 6 lat od dnia rozpoczęcia przetwarzania tych danych.

 

§ 8

ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

§ 9

MECHANIZM COOKIES

 1. Portal używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerach Użytkowników.
 3. W celu korzystania z Portalu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie Cookies na komputerach Użytkowników. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu.
 4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkowników.
 5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputerów Użytkowników, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemów bądź danych Użytkowników.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Portalu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 7. W ramach Portalu mogą być stosowane trzy rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „analityczne”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkowników do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkowników przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkowników. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkowników w obszarze Portalu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z Portalu, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkowników w Portalu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkowników, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Portalu.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800 ze zm.), Użytkownicy mają prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 9. Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje zarządzających przeglądarkami internetowymi:
 1. Mozilla Firefox;
 2. Internet Explorer;
 3. Google Chrome;
 4. Safari;
 5. Opera.

 

§ 10

ADRES IP

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin) oraz administrowaniu
i udoskonalaniu Portalu.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Portalu. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Portalu.
 2. Użytkowników korzystających z Portalu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

 

Do pobrania:

Polityka Prywatności portalu Onkofundusz.pl

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners